An Dương Vương

Tôi nghe kể chuyện An Dương Vương
Thay trời hành sự buổi nhiễu nhương
Đất Cảo khởi nghiệp ngàn năm lẻ
Châu Phong đô đóng chấn một phương.

Kinh Rùa tiếp nối sứ Thanh Giang
Dĩu Lý ngẫm suy tác Dịch vàng
Gói gọn đất trời trong bộ quẻ
Con đường nhân thế mở thênh thang.

Cổ Luỹ thành xây chín lớp sâu
Bốn phương qui tụ đủ chư hầu
Yên, Tề, Tống, Lỗ, Sở, Ngô, Việt
Xuân Thu lưu sử một triều Châu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s