Giao Châu Đặng cư sĩ

Đại Việt sử ký toàn thư: Kỷ thuộc Tây Hán: Đến cuối đời Vương Mãng, châu mục Giao Châu là Đặng Nhượng cùng các quận đóng chặn bờ cõi để tự giữ. Tướng nhà Hán là Sầm Bành vốn quen thân với Nhượng, gửi thư cho Nhượng bày tỏ uy đức của nhà Hán. Thế rồi [Nhượng] bảo Thái thú Giao Chỉ là Tích Quang và Thái thú các quận là bọn Đỗ Mục sai sứ sang cống hiến nhà Hán. Nhà Hán đều phong cho những người ấy tước hầu. Bấy giờ là năm Kỷ Sửu thời Hán Quang Vũ năm Kiến Vũ thứ 5.
Người đứng đầu 7 quận Giao Châu cuối đời Vương Mãng là Đặng Nhượng. Thân thế vị châu mục này thế nào sử sách cũ không cho biết rõ. Đặng Nhượng là người Việt hay người Hán? Có thật các thái thú Đặng Nhượng, Tích Quang, Đỗ Mục sau khi “đóng chặt bờ cõi để tự giữ” đã hàng nhà Đông Hán và được phong hầu không?
Thời Tây Hán, trị sở của Thái thú đặt tại Long Uyên, tức là Long Biên”. Long Biên ngày nay còn một di tích liên quan đến đoạn sử bản lề giữa Tây Hán và Đông Hán này trên đất Việt. Đó là ngôi đình của thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đình này hiện còn giữ được một tấm bia khắc ngọc phả năm Vĩnh Hựu thứ 6 (1740).

Dinh Gia Lam

Đình Gia Lâm, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Theo ngọc phả đình Gia Lâm thì đình thờ Hộ Pháp cư sĩ họ Đặng. Ông sinh năm 26 TCN. Năm 18 tuổi cha mẹ đều mất, ông đang học ở Gia Lâm, sau Hán Chiêu Đế cử làm Thái thú Giao Châu. Đi đánh giặc, ông phủ dụ bảo ban lễ nghĩa, quân giặc xin hàng. Nhân lúc nhàn rỗi ông quay lại dạy bảo dân điều ân nghĩa, dân chúng đều bái tạ. Đến đời Ai Đế, Vương Mãng làm loạn, ông đem quân trấn giữ quan ải, bị bao vây, ông phá vòng vây chạy về đến Long Biên và mất vào ngày 10 tháng 8 âm lịch. Vua nghe tin bèn ban sắc cho làm phúc thần, lại cho các quận Cửu Chân, Nam Hải, Nhật Nam, Hải Dương, Gia Lâm cùng rước mỹ tự về thờ. Đình Gia Lâm dựng trên nền lớp học cũ của ông.
Thái thú Giao Châu cuối thời Tây Hán họ Đặng thì rõ ràng là Đặng Nhượng. Trong khu vực huyện Gia Lâm còn có xã Đặng Xá, tức là làng những người họ Đặng. Đặng Nhượng là người họ Đặng được nhắc đến sớm nhất trong sử sách Việt, có thể coi là tổ của dòng họ Đặng ở nước ta.
Cha mẹ Đặng Nhượng mất khi ông 18 tuổi, đang học ở Gia Lâm. Có thể thấy Đặng Nhượng là người Việt chính gốc. Làm sao có thể gọi lịch sử nước ta thời kỳ Tây Hán là “mất nước” khi người Việt còn làm thái thú đứng đầu 7 quận của Giao Châu?
Ngọc phả đình Gia Lâm cho thông tin hoàn toàn khác với chính sử. Châu mục Đặng Nhượng đem quân trấn giữ quan ải, bị bao vây và đã mất ở Long Biên. Hoàn toàn không có chuyện Đặng Nhượng nghe lời Sầm Bành mà triều cống Đông Hán và được phong hầu. Đặng Nhượng đã “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” và đền nợ nước tại Giao Châu.
Vì Đặng Nhượng vẫn còn giữ ải tới thời khi Sầm Bành dẫn quân Hán tấn công nên Giao Châu không phải chống lại nhà Tân của Vương Mãng, mà là chống lại sự bành trướng của nhà Đông Hán xuống phương Nam. “Cuối đời Vương Mãng” tức là lúc lũ Lục Lâm thảo khấu (Hán quân) nổi loạn, đoạt ngai vị của người Trung Hoa. Giao Châu Đặng Nhượng là người Việt, là người Trung Hoa chính thống, chống lại sự xâm lược của Hán quân là hoàn toàn hợp lẽ.
Đặng Nhượng, cùng các thái thú các quận Tích Quang, Đỗ Mục, là các “cừ súy” – quí tộc Việt ở Giao Châu đã kiên cường chống lại giặc Hán, giữ yên Giao Châu hàng chục năm, cuối cùng đã bỏ mình vì nước khi Mã Viện tấn công. Mã Viện đây có thể chính là Sầm Bành, tướng nhà Đông Hán lúc này.
Đặng Nhượng, Tích Quang, Đỗ Mục, những vị anh hùng thời loạn này đã được “phong hầu”, không phải là tước hầu của nhà Đông Hán, mà là sự sắc phong của các triều đại người Việt sau đó. Ngọc phả đình Gia Lâm cho biết “Đời Hán ông [Đặng Nhượng] được phong Phổ Tế cư sĩ đại vương. Đời Trần được phong là Đương cảnh thành hoàng Hộ Pháp cư sĩ đại vương. Đời Lê Thái Tổ phong làm Phổ Tế cương nghị anh linh, ban sắc chỉ cho trang Gia Lâm tu sửa lại đền miếu để thờ phụng.
Câu đối ở đình Gia Lâm:
武勇扶陳名芳北國
文淵濟世顯赫南邦
Vũ dũng phù Trần danh phương Bắc quốc
Văn uyên tế thế hiển hách Nam bang.
Dịch:
Võ dũng phù Trần, danh vang Bắc quốc
Văn sâu tế thế, hiển hách Nam bang.
Bên cạnh công lao là một vị tướng đánh giặc giữ nước Đặng Nhượng còn là một kẻ sĩ văn tài uyên bác (được sắc phong là “cư sĩ”), mở trường dạy học cho dân chúng. Đình Gia Lâm tương truyền được dựng trên nền trường học cũ của Đặng Nhượng. Như vậy công tích và hành trạng của Đặng Nhượng hoàn toàn giống với Sĩ Nhiếp. Kẻ sĩ nhiếp chính vào cuối thời Vương Mãng ở Giao Chỉ chính là các vị Đặng Nhượng, Tích Quang, Đỗ Mục mà trong đó Đặng Nhượng là người đứng đầu.
Ở thôn Gia Lâm ngoài đình làng thờ quan họ Đặng làm thành hoàng còn có ngôi nghè riêng để thờ cúng vị cư sĩ này. Thôn Gia Lâm của xã Lệ Chi nằm ven bờ sông Đuống, ngay sát với khu vực thành Luy Lâu, trị sở của Sĩ Nhiếp ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Xem lại câu đối ở đền Sĩ Nhiếp tại Tam Á (Thuận Thành):
Huynh đệ liệt quận hùng phong trì Ngụy Ngô khởi uy trị gia dĩ đặc sắc
Thi thư giáo nhân hóa lý bổ Nhâm Tích dẫn văn minh phái ư tiền hà.
Dịch:
Anh em các quận, hùng phong lan đến Ngụy Ngô, dậy uy trị nhà đủ đặc sắc
Sách vở dạy người, lẽ bảo thêm cho Nhâm Tích, dẫn đầu văn minh hơn ngày xưa.
Khởi uy trị gia” đây không chỉ có nghĩa là quản lý gia đình. Chữ “gia” ở đây phải hiểu nghĩa rộng hơn. Thời Sĩ Nhiếp – Đặng Nhượng, “quốc” là nước của Vương Mãng đã rơi vào tay giặc Hán. Chỉ còn “gia” là khu vực Giao Châu được Sĩ Nhiếp cai quản, gìn giữ.
Địa danh Gia Lâm rất có thể có nghĩa là trị sở (Gia) của … Lâm Ấp (Lâm) thời Sĩ Nhiếp, tức là trị sở của khu vực phía Nam Trung Hoa. Sĩ Nhiếp cai quản Lâm Ấp còn được nhắc đến trong câu đối ở đền Tam Á:
Khởi trung nghĩa công thần tâm kì, bỉ hà thì thử hà thì, an đắc lục bách tải di dung năng nhiếp Lâm Ấp.
Thị sự nghiệp văn khoa cử tích, trị diệc tiến loạn diệc tiến, tối củ tứ thập niên chính sách chửng biểu Giao Châu.
Dịch:
Há tấm lòng công thần trung nghĩa lớn, đây thời nào đấy thời nào, yên ổn sáu trăm năm khoan dung ấy giúp quản Lâm Ấp.
Là thi cử văn khoa sự nghiệp xưa, trị cũng tiến loạn cũng tiến, qui củ bốn mươi thu chính sách kia cứu tỏ Giao Châu.
Việc xác định Giao Châu Đặng Nhượng là Sĩ Nhiếp, một người Việt quê ở Gia Lâm, cho thấy rõ bản chất của cuộc chiến cuối thời nhà Tân là cuộc đấu tranh của người Việt Giao Chỉ chống quân Hán xâm lược. Những kẻ sĩ đã bỏ mình vì nước đã được các triều đại sau đó tôn vinh, phụng thờ. Việt Điện u linh đặt Truyện Sĩ Nhiếp lên đầu tiên trong các thần linh đất Việt là hoàn toàn hợp lẽ. Nhà Trần sắc phong cho Đặng Nhượng là Hộ Pháp cư sĩ đại vương, cho Sĩ Nhiếp là Gia ứng thiện cảm linh vũ đại vương là những danh hiệu vô cùng cao quí, ghi nhận đúng công lao của các bậc tiền nhân này.

In canada goose outlet houston it

canada goose maternity and paternity benefits and leave canada goose

canada goose clearance In it, you can see a fifth grader canada goose factory outlet toronto location fall with fellow students and teachers all round her. Her mother is upset over how the school handled it, but they say they reacted in the best way possible for this particular student. Spokane Police detectives continue to investigate canada goose outlet seattle a shooting from late Friday night that happened near Bruce and West Five Mile Road. canada goose clearance

canada goose factory sale Things got so bad, I assumed the dream could never be. canada goose outlet washington dc I groped unsuccessfully to find a replacement dream. But nothing else could remotely take its place.. “A smart city cannot be built unless the citizens participate in its transformation. I believe harmony between citizens, industry and the government can bring about the best changes. The success of smart cities is defined only when it is accepted by its citizens as the core objective of the smart canada goose outlet michigan city is to build a city solely for its people.. canada goose factory sale

Canada Goose sale You are right that California is much more than the coast though, there are many wonderful areas to live in or explore. People across the country typically see the classic “Hollywood/LA/Baywatch” bs pushed down their throats over and canada goose jacket outlet sale over again on TV and think that’s all there is. Us natives know better!. Canada Goose sale

canada goose store Building walls and removing people who are essentially law abiding and tax paying is not a solution for our country’s response to undocumented immigrants; generalizing them as criminals and using scare tactics to rally support for these measures is irresponsible. We need to find a solution that allows those here to become part of the culture they help build and support.By researching academic publications, I intend find out this here to examine immigration statistics, current topics, and past and present programs affecting immigrants and canada goose outlet online uk their path to legal residence and citizenship. Finding a solution that provides opportunities for those seeking them, while maintaining possibilities for the current citizenry is imperative to our country’s future.Modified Each American is part of a unique tradition that invites people from all parts of the globe to come here, seek their fortune, find happiness, and give their families a fresh start: essentially, embody the American Dream. canada goose store

canada goose uk outlet In my buy canada goose uk newest book, which was released in January, every meal is seasoned with herbs and spices instead of sugar and salt. In fact, I devoted an canada goose outlet kokemuksia entire chapter to herbs and spices, which I call SASS: Slimming and Satiating Seasonings. I say this because in addition to their heart healthy effects, other research shows canada goose outlet black friday that herbs and spices pack canada goose jacket uk a pretty powerful weight loss punch. canada goose uk outlet

Canada Goose Outlet Toss gently to combine ingredients. Cover and cook until sauce has thickened around sausage pieces, about 6 to 7 hours. Meanwhile, cut core out of cabbage half. Images from the affected area have shown distraught people begging for food, water and basic supplies. In places where people have suddenly lost everything, there is enormous demand for mattresses, blankets, clothing, tents and much else. The speed and efficacy of relief and recovery efforts present a test, both for Indonesia and the community of canada goose clothing uk nations.. Canada Goose Outlet

canada goose uk black friday Vieuxtemps is not only the finest wedding registry in town, canada goose outlet authentic it a great spot for gifts, Mother Day included, on Lower King Street. Charleston Shoe Co. Her Chauncey Caftan, sporting none other than Patricia own pug, will be in stock canada goose factory outlet vancouver and you be able to customize your own caftan with your best friend photo! Stop in and talk to Angela, who will gift all mom of two or four legged kids with off Woof Gang cookies. canada goose uk black friday

canada goose coats It’s one video with two very different reactions. In canada goose outlet houston it, you can see a fifth grader fall with fellow students and teachers all round her. Her mother is upset over how the school handled it, but they say they reacted in the best way possible for this particular student. canada goose coats

cheap Canada Goose Facebook Twitter Pinterest InstagramCommon among first trimester symptoms, nausea and vomiting affect up to 85 percent of moms to be, and not just in the morning. While it’s not clear exactly what causesmorning sickness, it’s believed that the pregnancy hormone human chorionic gonadotropin may be to blame: The more of it in your system, the more nauseated you’ll be. And that’s not necessarily a bad thing some experts think that the queasier you canada goose outlet las vegas are, the less likely you are to miscarry or official canada goose outlet deliver prematurely. cheap Canada Goose

canada goose clearance sale He said, got to be joking. At the bloke at the other end of the court who got two towels, he goose outlet canada got to sort his drink canada goose factory outlet bottles out he wastes everyone time.got away with it for that long.love him (Nadal) and it hard not to love him but watching his tennis matches are painful at times. That hard to say about someone who reached the canada goose outlet germany top of the mountain.(officials cut him slack). canada goose clearance sale

Canada Goose Jackets It may feel counterintuitive to lay down when you have a lot to do, but a quick snooze can actually help you get work done. Experts have found that a power nap lasting only 10 26 minutes can actually improve productivity. Some even suggest drinking canada goose outlet uk a cup of coffee before you catch some Zs. Canada Goose Jackets

buy canada goose jacket cheap For stock: 1 pod garlic clove chopped, 1 tbsp chopped ginger, 50 gm carrot, 50 gm leeks, 50 https://www.picframer.ca canada goose outlet online gm onion, 30 gm celery, 1 cup water, 1 tbsp soya sauce, 1 tbsp sugar, 1 tbsp rice wine vinegar, 1 tsp toasted sesame seedsSoak mushrooms in hot water for 15 minutes. Drain and reserve the liquid. Remove any stems and slice if whole buy canada goose jacket cheap.

Perhaps when he grows up he will think differently

People such as Bragman are total fools and could be the reason canada goose outlet new york city for a disaster if canada goose outlet sale the election is close. Perhaps when he grows up he will think differently. Some of his statements on Hillary are probably correct but it is hard to make sense of his ideas on results.I think the biggest problem the democrats have is that they end up with such a shortage of possible candidates.

buy canada goose jacket Over the past https://www.beachcottage.ca canada goose outlet two years I’ve met specialists and scientists around the world who worked to diagnose Helen and help us make sense of what’s happening in her brain. We learned, with dismay, that there is no cure for dementia. The horrendous reality is that it’s been 16 years since the last dementia drug, and canada goose outlet shop while that treatment can help some with their symptoms for a time, it can’t stop the destruction of the disease in their brain. buy canada goose jacket

canada goose black friday sale Johnson says the state needs to official canada goose outlet increase its share of funding for public schools. Local districts are funded by a combination of federal funding, state dollars and local property taxes. Over canada goose outlet in usa the last decade, the state’s share has dropped to 38 percent, which local leaders say leaves local taxpayers to pick up the tab.. canada goose black friday sale

uk canada goose outlet In the buildings sold to the funds, Reuters has spoken to more than 40 households who face similar difficulties. They include some of Madrid canada goose factory outlet most vulnerable people: an unemployed single mother of five with a severely disabled daughter, for example, and an HIV patient with one lung. Both faced evictions that were temporarily halted at the last minute.. uk canada goose outlet

Canada Goose Online That hyper regionalism means Sonoran cuisine hasn’t had a breakout star since the chimichangas (El Charro claims to have invented them) back in the 1980s; nowadays, most of the United States dismisses them as cafeteria food. “Tucson foodways have not had any major crossover say, like Tex Mex fajitas did,” says Alvarez. She also mentions the influence of “nationalist food initiatives” that is, how a region’s identity makers push some parts of their culture at the expense of others.. Canada Goose Online

canada goose factory sale Time For Kids: Abigail canada goose outlet online uk Adams: Eyewitness to America’s Birth (Time for Kids Biographies) by Editors of TIME For Kids contains both illustrations and photographs. More facts canada goose outlet online than fun stories). It was still enjoyable to goose outlet canada read and would also make a good easy reader book if your are looking for a phonics reader.. canada goose factory sale

cheap canada goose uk Liz Pelly: The samples in “Chorus” are all sounds that [Herndon] recorded of herself browsing the read this post here Internet. So it’s the sounds of Skype and YouTube and other social media websites that she used as one of the raw materials in putting this song together. To me, what’s interesting about her music is how it considers our increasingly digital lives and the future of our increasingly digital lives in a way that is both really critical but also really beautiful and optimistic. cheap canada goose uk

uk canada goose It seemed to me that she had lost all emotional connection with her birth family and that family heritage on the surface. The facts that she said this in such a nonchalant yet cut and dried way, and that she retired from a clinical psychology practice, suggested otherwise (if you know what I mean). From what I recall, though, canada goose outlet uk sale antisemites in the State Department were refusing visas and papers to Jews, canada goose outlet parka and somehow, someone in the Treasury Department got canada goose outlet reviews wind of it. uk canada goose

Canada Goose online And someone at the IHRC should have thought, a minute: we giving a bigotry award to a magazine whose staff was slaughtered by Muslim terrorists? response to the IHRC awards, Professor Ceiling Cat will confer his Annual Judeophobe Award to that institution which most fosters genuine anti Semitic bigotry rather than criticizing the tenets ofJudaism. canada goose black friday sale And, this year the award goes to. THE ENTIRE MIDDLE EAST. The award is given for the institutionalization of anti Semitism in the state media of Jordan, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, and Palestine. Canada Goose online

canada goose coats 16th April 2015Quote: “I remember living in a house under construction with 2x4s (wood beams) and plastic tent inside the canada goose outlet toronto factory house where my suit to the Academy Awards was. Then I had to take my toothbrush go to Starbucks to brush my teeth, then jump in the limo and go to the awards. It was pretty crazy.” THE HURT LOCKER star Jeremy Renner reveals his side job of renovating houses came at a price when he canada goose outlet black friday had to live in the homes while they were still under construction.. canada goose coats

canada goose With the canada goose outlet store uk Fair Tax, your employer is no longer taxed in this way. The only thing the employer is taxed on is new purchases, canada goose outlet canada the same as you. This means the bottom line for the business increases which could potentially lead to growth for the company and more jobs for the unemployed, or more raises, bonuses, and promotions for it’s current employees.. canada goose

Canada Goose Outlet Instead they trained their guns against our Group. Another reporter was working on a story about rumours of Mr. Khan whether he took any narcotics and if he was prepared to take a blood test to lay rumours about his addiction to rest. canada goose outlet nyc So, there is a lot of activism if you will on both sides. So, what the government faced as a roadblock according to me was the canada goose outlet jackets simple, the economics of it, that the canada goose jacket outlet cost of acquiring land was too high. However, they haven touched that part. Canada Goose Outlet

buy canada goose jacket cheap Had just got back from vacation with her the week before this. Hmmm, as far as motive, wanting to be friends is clearly untrue and a smokescreen. Something that happened during that vacation (that perhaps the murderesses didn want to get around?) could very well have precipitated the killing. buy canada goose jacket cheap

canada goose uk black friday 37 states, the District of Columbia and Guam have laws providing that parents or caretakers who fail to provide medical assistance to a child because of their religious beliefs are not criminally liable for harm to the child. At the time Congress passed the Child Abuse Prevention Treatment Act in 1974 to create a uniform approach to child abuse, it deferred to the Department of Health, canada goose outlet Education and Welfare (now Health and Human Services) to determine the religious exemption policies of the act.1 HEW mandated that the states adopt religious exemptions to child canada goose outlet uk neglect before they could receive federal funding for state child protection programs.2 Although the department adopted new regulations in 1983 striking down this requirement,3 few states have repealed these religious exemption laws. Most of these statutes require that religion be a recognized church or a religious denomination canada goose uk black friday.