Triệu Việt Vương ở Chân Định

Trích thần tích đình Luật Nội và Luật Ngoại (xã Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình) do Hàn lâm viện Đông Các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Vĩnh Hựu thứ 5 (bản dịch của Vũ Đình Ngạn dịch năm 1991):

….Bấy giờ có người Trung Quốc là Triệu Đà quê ở Chân Định đem 10 vạn quân đến đánh nhau với vua Thục trong 3 năm, hàng hơn trăm trận. Sau đó vua Thục An Dương Vương bị thua. Triệu Đà lên ngội vua, đóng đô ở An Quảng. Bấy giờ ở Đông Nghĩa Lĩnh (nay là Cổ Tích), tổng Xuân Lũng, huyện Vi Sơn, phủ Lâm Thao, đạo Sơn Tây có một quan lang cũng là dòng dõi về Thủy thần của Hùng Vương, tên húy là Tuệ công, trấn giữ miền đầu sông (nay thuộc vùng sông Đà) lấy con gái của tiến quan tên là a Sung Nương…

Tuệ công có võ nghệ tinh thông, tài cao, thuật giỏi. Vua Triệu Việt Vương nghe tiếng ông có sức khỏe phi thường, thân hình to khỏe, sức có thể bạt núi, băng ngàn, lên rừng bắt hổ. Dân trong vùng thường gọi là tướng nhà trời xuống cõi trần.

Vua Triệu Việt Vương liền sai sứ thần mang chiếu chỉ đến triệu Tuệ Công vào kinh đô hỏi về tài đức.

Tuệ công vâng lệnh theo sứ thần vào kinh đô để bái yết nhà vua, nói về thao lược binh pháp không đâu là không hiểu thấu. Vua lấy làm ưng ý, liền phong cho Tuệ công làm chức Huyện doãn huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, đạo Sơn Nam hạ…

Thần tích này bắt đầu bằng cái mốc Triệu Đà người Chân Định thắng Thục An Dương Vương và lập đô ở “An Quảng”. Nhưng ngay sau đó lại gọi là “Vua Triệu Việt Vương” và kể về một quan lang dòng dõi Hùng Vương là Tuệ Công được Triệu Việt Vương phong cho chức Huyện doãn huyện Chân Định. Huyện Chân Định sau đổi thành Trực Định, nay là huyện Kiến Xương thuộc tỉnh Thái Bình. Thần tích này cho những thông tin thật khó hiểu nhưng rất đáng chú ý:

– Thời Triệu Đà được gọi là Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục).

– Triệu Đà quê ở Chân Định là huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, tức là ở đất Thái Bình ngày nay.

Tiếp theo thần tích kể Tuệ công nhận chức, đi đến làng Luật Nội thì mặt trời vừa khuất. Ông cho quân trú lại một đêm, lệnh cho gia thần lập đồn trú tại đây… Tuệ công đi cầu tự ở đền Phù Đổng (Kinh Bắc). Đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Tý thì bà (A Sung Nương) sinh giờ Dần có khí lành và hương thơm trong nhà. Cậu bé mới sinh có vẻ mặt khôi ngô uy nghi nghiêm chỉnh, mặt đỏ như son, sau lưng có chữ “Thạch Thần đại tướng quân”, bụng to, rốn sâu, chân có lông màu đỏ, thực có tướng kỳ dị, cha mẹ đầu quý.

Lên ba tuổi Thạch Thần đã hiểu về âm luật. Cha mẹ đặt tên cho là Thạch Công. Đến năm Thạch Công 11 tuổi thân hình vạm vỡ, có sức khỏe bằng hàng trăm người. Bấy giờ quan huyện doãn làm tờ tâu lên vua Triệu Việt Vương.

Vua cho triệu Thạch Công vào chầu, thấy tướng mạo đúng như sớ tâu. Vua liền bảo: “Trời sinh ra Hiền tướng để giúp ta đó!”.

Rồi vua phong cho thân mẫu của Thạch Công là bà Phương Dung Trinh Thục quận phu nhân, ch bó hốt bàng để về làng Luật Ngoại cư trú. Sau này trăm tuổi cứ viết theo danh hiệu như trong sắc chỉ, không nên thay đổi…

Huyện doãn Chân Định thời Triệu Việt Vương là Tuệ Công sinh con trai có dị tướng, 11 tuổi đã được vua Triệu ban phong làm tướng cùng với thân mẫu của mình.

Bấy giờ nước ta có giặc Lương vào xâm lược, cướp của, tàn phá các nơi như Cao Bằng, Tụ Long, Bảo Lạc, Hưng Hóa, cộng đến hơn 16 châu động. Giặc chiếm đến bốn phần mười trong nước. Quan quân không chống nổi phải dâng sớ về triều tâu vua. Vua lấy làm lo sợ liền triệu văn võ trăm quan đến bàn việc đánh giặc. Các quan trong triều nhìn nhau chưa có kế gì hay.

Thạch Công liền tâu với vua: “Hạ thần xin nhà vua cho được chọn tướng tài và 12 vạn quân, 100 ngựa, 1000 thuyền thì giặc Lương có thể bình được, chỉ trong 1 tháng đầu tướng giặc sẽ bị treo dưới trướng.”

Thạch Công chọn được 8 vạn quân tinh nhuệ, 13 viên tướng giỏi, vừa gia phóng cho Thạch Công đốc lĩnh mọi lực lượng cả hai đường thủy bộ đi đánh giặc Lương. Thạch Công được phong chức “Thạch Thần dục tướng quân”…

Ngày hôm sau cùng giao chiến với quân Lương, Trải qua 5 tháng gồm 35 trận đánh, chém được 100 tướng giặc, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Mẹ con ngài cùng thu quân về Chân Định.

Phu nhân lập đồn trại ở xã Luật Ngoại để chống nhau với giặc. Cùng ngày ấy Thạch Công truyền lệnh cho nhân dân làng Luật Nội dựng đồn trại ở phía phải để chống giặc.

Trải qua một tháng bị chết nhiều… Mẹ con cùng chạy đến bến sông Lịch Bài rồi cùng về về chầu trời.

Câu đối ở đình Luật Ngoại (Vũ Đình Ngạn dịch):

Trăng thu trải cuộc bể dâu, Nam nước Việt Bắc giặc Lương, ghi ngàn đời sử

Sông Bài nổi gương tiết nghĩa, trước Bà Trưng sau Bà Triệu, cùng một bậc người.

Thông tin của thần tích đình Luật Nội – Luật Ngoại thật kỳ lạ. Thân phụ là Hùng Tuệ Công làm huyện doãn Chân Định thời Triệu Đà (thời Hùng Vương) thế mà con trai thì lại chống “giặc Lương”. Thời Triệu Đà vào khoảng thế kỷ 2 trước Công nguyên. Còn thời Triệu Quang Phục chống giặc Lương nếu theo chính sử ngày nay là ở thế kỷ 6 sau Công nguyên. Tính ra từ đời bố (Tuệ Công) đến đời con (Thạch Công) có tới hơn 800 năm. Chuyện này phải hiểu thế nào?

Vấn đề khác là Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) đã thắng giặc, về định đô rồi thì mới có thể phong quan (huyện doãn) cho các tướng được. Sau khi Triệu Quang Phục đã phá giặc Lương theo chính sử đâu còn lúc nào có giặc Lương sang xâm chiếm nước ta? Triệu Việt Vương lúc này phải đương đầu với Hậu Lý Nam Đế mới đúng.

Câu chuyện về Tuệ Công – Thạch Công ở Chân Định đã cho thấy quân của Hậu Lý Nam Đế đã được gọi là “giặc Lương” trong truyền thuyết về Triệu Việt Vương.

Đến triều Thái Tổ nhà Lê hai mẹ con Thạch Công đã âm phù cho Thái úy Nguyễn Kim chém tướng Liễu Thăng ở Lạng Sơn. Vua Lê phong mỹ tự cho 2 mẹ con là:

Quốc mẫu Vua bà A Phương Dung Trinh thục phu nhân

Thạch Thần linh ứng Hộ quốc tế thế đại vương.

Cụm di tích đình Luật Nội và Luật Ngoại ở Kiến Xương đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, cho thấy quy mô và tầm vóc giá trị của di tích này.

Thời kỳ Triệu Việt Vương ở nước ta không hề được thấy ghi chép trong các sách sử Trung Hoa. Cộng thêm những truyền thuyết mờ ảo về chiếc móng rồng Triệu Quang Phục nhận từ thân nhân tại đầm Dạ Trạch, đến chuyện ở rể đánh tráo mũ đâu mâu của Nhã Lang, đã làm cho không ít sử gia Tây có, ta có nghi ngờ về sự tồn tại của nhân vật này. Tác giả Tạ Chí Đại Trường thậm chí còn cho rằng Triệu Việt Vương được thờ ở mấy làng cửa sông Đáy chỉ là một vị thần sông đã được “nhân hóa” mà thành.

Những thần tích ở Kiến Xương Thái Bình cho một nhận định hoàn toàn khác. Thời kỳ Triệu Việt Vương là một thời kỳ có thật, kéo khá dài với những quan huyện doãn, tướng tài chống giặc rõ ràng. Thời Triệu Việt Vương như thần tích đình Luật Nội đã kể chính là triều đại bắt đầu từ Triệu Đà người Chân Định. Tức là triều đại của các vị vua họ Triệu ở Nam Việt vào thời trước Công nguyên. Vua Triệu của nước Nam Việt đã được gọi là Triệu Việt Vương, thật quá hợp lý và rõ ràng.

Chân Định (Kiến Xương, Thái Bình) là vùng quê gốc của Triệu Vũ Đế (nay còn đền thờ tại thôn Đồng Xâm xã Hồng Thái của huyện Kiến Xương) nên những lưu tích về thời kỳ Triệu Việt Vương ở vùng này còn khá rõ. Ở đây không chỉ có vết tích của các tướng của Triệu Việt Vương (Tuệ Công, Thạch Công, Phương Dung phu nhân) mà còn có đình và đền Cổ Trai (xã Hồng Minh, Hưng Hà) là hậu cứ phía Nam của căn cứ đầm Dạ Trạch, đình Tử Các (xã Thái Hòa, Thái Thụy) là căn cứ khởi nghĩa của Lý Bôn, miếu Hai Thôn (xã Xuân Hòa, Vũ Thư) thờ Lý Nam Đế và Đỗ Hoàng hậu,…

Mieu Hai ThonLý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương (tranh từ Miếu Hai Thôn ở xã Xuân Hòa, Vũ Thư)

Câu đối ở đền Độc Bộ (Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định) thờ Triệu Việt Vương:

獨木破梁兵南國同胞皆赤子

頹波障海口浮沙托植囿青春

Độc mộc phá Lương binh, Nam quốc đồng bào giai xích tử

Đồi ba chướng hải khẩu, phù sa thác thực hữu thanh xuân.

Dịch:

Độc mộc phá quân Lương, nòi giống nước Nam cùng máu đỏ

Sóng dồn che cửa bể, phù sa hoa cỏ hóa xuân xanh.

Câu chuyện về Hùng Tuệ và Thạch Thần ở Kiến Xương cho thấy sử Việt lâu nay đã nhầm lẫn các sự kiện thời Tiền Lý tới 800 năm:

– Lý Bôn – Triệu Vũ Đế khởi nghĩa ở Thái Bình năm 208 TCN bị chép lẫn với chuyện của nhà Hậu Lý nước Nam Triệu ở đất Phong Châu. Nam Triệu Hậu Lý hàng phục nhà Tùy năm 602.

– Triệu Việt Vương là triều đại các vị vua Triệu của nước Nam Việt đóng đô ở Quảng Đông tiếp nối sự nghiệp của Triệu Vũ Đế sau khi Lữ Hậu mất từ năm 189 TCN đến 111 TCN.

– “Giặc Lương” trong truyền thuyết Triệu Quang Phục là cuộc tấn công của Lộ Bác Đức nhà Hiếu (Tây Hán) đánh Nam Việt năm 111 TCN, đã buộc vị Triệu Việt Vương cuối cùng phải tử tiết ở cửa Đại Ác (Độc Bộ).

Đúng là ở vùng đất ven biển này “sóng dồn phù sa” đã che khuất lịch sử thật sự, anh hùng đã “bị thác hóa” sau tới 800 năm. Sự nhầm lẫn trong sử Việt thật khó tưởng tượng… Nhưng rồi đến lúc sự thật cũng sẽ dần được sáng tỏ…

LỜI BẠT cho cuốn BƯỚC RA TỪ HUYỀN THOẠI, Tập 1

Bia 1

Cây có cội, nước có nguồn. Một người mồ côi đã bị coi là bất hạnh, huống hồ gì là cả một dân tộc bị “làm cho” thành mồ côi. Mơ hồ về quá khứ dòng giống tổ tiên mình, hàng giờ hàng phút hít thở trong bầu không khí văn hóa tâm linh chính cha ông để lại mà ngỡ mình là cây không rễ, sống nhờ sống bám như thân chùm gửi…
Quá khứ không phải là điều đã qua và qua rồi là hết. Lịch sử một đất nước, một dân tộc như phần rễ cây chìm trong lòng đất, không nhìn thấy nhưng lại quyết định khả năng vươn cao của cây. Rễ có sâu, có to thì thân và cành lá mới xum xuê vững chãi. Nền văn minh chói ngời của cha ông một thời soi đường cho cả Thiên hạ là sức mạnh tinh thần to lớn thúc đẩy con cháu ngày nay xốc tới.
Mặc cảm, tự ti vì thân phận chư hầu xưa, tiểu nhược quốc nay là lực cản hết sức lớn lao nằm ngay trong não bộ người Việt, không dễ gì vượt qua để có thể nhìn xa trông rộng. Thế cho nên cứ mãi loanh quanh kiểu “gà què ăn quẩn cối xay”… Nghèo nàn và dốt nát cứ tác động qua lại mãi khiến đất nước ngày càng lún sâu hơn trong cái vòng xoáy chậm phát triển, ngày càng tụt lại đàng sau trong cuộc Maraton toàn cầu hướng tới tương lai.
Mồ côi đã là điều bất hạnh. Biết mà biết sai về quá khứ dòng giống còn tệ hại hơn bội phần. Sai ngay về cái ta và cái ta có là cái sai hết cỡ. Lộn lạo luôn cả về “ta” và “giặc”. Đến tổ tiên mà còn bị giặc đoạt mất thì “ta” còn cái gì, biết cái gì nữa?
Sách sử chép, Đế Minh cao tổ nòi giống “ta” là cháu 3 đời Viêm Đế Thần Nông… Rõ rành rành như thế nhưng trong tư tưởng “ta” bao lâu nay lại coi “Viêm Hoàng tử tôn”, tức người Trung Hoa, là giặc là thù mãi… Lẫn lộn Hán – Tàu với Trung Hoa, không nhìn thấy Hoa là Việt, Việt cũng là Hoa, chẳng qua là tộc danh ở 2 thời kỳ, thời Hùng Việt Vương – Tuấn Lang và tiếp nối bởi Hùng Hoa Vương – Hải Lang. Ở đây sự cảm nhận sai lầm vì thông tin bị gây nhiễu đã lấn át hoàn toàn lý trí. Sai lâu ngày quá hoá ra đúng sao? Sự thể đến nỗi thế kỷ 15 – 16 có bậc trí giả thu thập ghi chép lại những truyền tụng trong dân gian về điều xảy ra trong quá khứ dân tộc Việt cũng không dám tin là thật. Sự bán tín bán nghi lộ ra ngay trong tên gọi tác phẩm. Lĩnh Nam chích quái, chuyện quái lạ ở cõi trời Nam, và Việt Điện u linh, u linh không là mờ mờ ảo ảo sao?
Cuốn sử Việt đầu tiên là Việt sử lược, tác giả khuyết danh và soạn ở bên Tàu thời Mông Cổ… Kẻ đã 3 lần toan xoá sổ dân tộc Việt mà lại viết sử nước Việt thì có gì đáng tin? Khuyết danh phải chăng vì đấy là cuốn sử viết theo đơn đặt hàng? Người Tàu để nó trong 4 cái kho hàng Tứ khố toàn thư cốt đánh bẫy những ai nghiên cứu tìm hiểu quá khứ người Việt, nước Việt? Muốn tìm điều chân thực mà lại tham khảo đống “hàng gian hàng giả” hỏi thu được cái gì, viết ra cái gì?
Muốn hay không cũng phải thừa nhận Việt sử lược là cái nền của dòng Việt sử chính thống hiện lưu hành. Chính vì thông tin mang trong những trang sử hàn lâm này mà những điều thu thập được trong dân gian trở thành không đáng tin hay không dám tin. Người can đảm lắm cũng phải thốt lên “chích quái”, “u linh”, vì so ra thì thấy khác xa một trời một vực với những điều giới sử quan “bác học” đã viết…
Có thể nói tiến bộ khoa học kỹ thuật vận động nghịch chiều với độ xác tín của dòng sử Việt chính thống hiện nay. Hay nói trắng ra, càng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào nghiên cứu quá khứ nước Việt, người Việt lại càng tìm thấy nhiều hơn những điều không đúng như sách sử đã viết. Mặt cái trống đồng nói khác, quả chuông, viên gạch nói khác. Từ bộ xương tới cán dao đồng cũng chỉ ra điều khác. Ca dao tục ngữ nói khác, thần tích thần phả càng nói khác… Sự việc này cũng dễ lý giải thôi. Làm gì có sự chân xác trong cái đống hàng gian hàng giả “made in China” mà dựa vào nó để viết sử?
Không theo vết xe cũ mà nhiều người trước đã đi trong việc tìm hiểu quá khứ Việt, nhà nghiên cứu Bách Việt trùng cửu mở ra hướng khảo cứu mới, tìm thông tin lịch sử Việt trong dân gian như: ngôn từ, ca dao tục ngữ, thần tích thần phả… Dòng sử dân gian này do không hay rất ít ảnh hưởng bởi tư liệu lịch sử Tàu nên chắc chắn là chân thực. Có chăng chỉ là một chút sai lạc do thời gian uốn nắn.
Những khám phá, những điều mới nhận ra bước đầu được tập hợp và trình bày trong tác phẩm Bước ra từ huyền thoại. Quyển sách được gửi đến người đọc như là sự gợi mở để mọi người cùng nhau xem xét, cùng nhau suy ngẫm, hy vọng rằng “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…
Quá khứ là quá khứ của chúng ta, tổ tiên là tổ tiên của chúng ta, gia sản cha ông để lại là gia sản của chúng ta. Tác giả khi cho xuất bản cuốn sách chắc hẳn mong được mọi người đón nhận và rồi tác phẩm không còn là của riêng tác giả mà trở thành quyển sách của chúng ta.
Liệu xưa nay nước Việt vẫn là tiểu nhược quốc?
Liệu người Việt xưa nay vẫn là giống lạc hậu?
Bước ra từ huyền thoại sẽ dẫn ta đi tìm câu trả lời để từ đấy giải phóng tư tưởng, dứt điểm hoàn toàn căn bệnh tâm lý “tiểu nhược – lạc hậu”, mở ra một trời mới, đất mới cho mọi người Việt chúng ta.
Ngày 17/4/2014
Văn Nhân Nguyễn Quang Nhật cẩn bút.


Bia sau
Bạn đọc có thể đặt sách bằng cách liên hệ theo địa chỉ: bachviet18@yahoo.com.

MỤC LỤC

LỜI BẠT
LỜI TỰA
BÁCH VIỆT TRÙNG CỬU DẪN LUẬN
ÔNG TRỜI BÀ TRỜI

Viêm Giao Bàn Cổ
Ngọc Hoàng thượng đế
Quốc mẫu Tây Thiên
Núi Côn Lôn

ĐẾ QUỐC LẠC HỒNG

Mở sử Hoa Việt
Kinh Dương Vương
Lên núi xuống biển
Thần châu Xích huyện

TẢN VIÊN SƠN THÁNH

Gậy thần sách ước
Ngũ hành cung
Sơn Tinh – Thủy Tinh
Ngũ Nhạc và Ba Vì

RỒNG BAY BIỂN BÁT

Mẫu Thoải
Bát Hải Động Đình
Cuộc chiến Hùng – Thục

NON SÔNG BÁCH VIỆT

Mẹ Âu Cơ
Sinh Bách Việt
Thần Bổng
Giếng Việt
Chim bạch trĩ
Cổ vật Thương Chu

LÃO TỬ HÓA VIỆT KINH

Lão Tử làng Thổ Hà
Xây thành Cổ Loa
Huyền Thiên Trấn Vũ
Ông Đổng

NHÂN DUYÊN TẦN VIỆT

Mỵ Châu – Trọng Thủy
Biển Đông thà chết chẳng theo Tần
Họ Chu Việt Nam
Tần An Dương Vương

HƯƠNG BỔNG ĐỔNG ĐẰNG

Đức thánh Chiêm
Bến Vĩnh Khang
Vua Mây họ Phạm
Luận về tứ linh

PHỤ LỤC

Dịch tượng và ngôn ngữ
Thơ Sử thuyết họ Hùng
Chỉ dẫn di tích và địa danh
Tài liệu tham khảo

They included metal on metal implants manufactured to the same

canada goose clearance The admins gave top pedo/head moderator violentacrez an AWARD for driving traffic to the site. It took the guy being doxxed and put on TV and Anderson Cooper calling the site out to finally convince reddit that it wasn in their best interest to be a kiddie diddler forum. Ethics dont even remotely factor into decision making at reddit.. canada goose clearance

cheap canada goose uk Adjacent to the palazzo, the Porto Antico (Old Port) is where the city’s story began. By the middle of the last century it had become obsolete, too small to host modern vessels. But it was re canada goose outlet store energised in 1992 just in time for the 500th anniversary of Columbus’s first departure to the New World by the Genoese architect Renzo Piano. cheap canada goose uk

Canada Goose Online Forever Young Club member Akram Kahn, right, who will be 77 on race day in canada goose jacket outlet Richmond, started racing when he was 65 and has literally owned the podium since. He impressed the younger runners last month while he took part in the Summerfast 10K at Stanley Park. (Rick Horne photo, Vancouver Falcons Athletic Club). Canada Goose Online

canada goose clearance sale Now, I teach the teachers that is, college undergraduates planning a career in education. Each semester, it seems, there has been a school shooting, and I tell them this story. I also tell them that I have had to talk to elementary school classes, canada goose black friday sale as well as my own young children, about school shootings. canada goose clearance sale

canada goose black friday sale In 2010, Kroft was chosen for the Paul White Award by the canada goose outlet uk sale Radio, Television and Digital News Association canada goose outlet uk (RTDNA) the highest honor from the industry’s largest peer association. At the same time, he became the only 60 Minutes correspondent to win two Peabody Awards in the same year. One was for a canada goose outlet reviews story on the vulnerability to computer hackers of crucial infrastructures like the power grid, and the other for a story examining the enormous sums of money spent prolonging the lives of dying Americans, bringing his total number of Peabodys to canada goose outlet nyc five. canada goose black friday sale

canadian goose jacket What in the world are free check my source radicals? Free radicals are molecules short an electron created when the body burns energy for instance by exercising. They scavenge electrons from other nearby molecules to corrosive effect. Sally Willis Stewart, a senior instructor in the School of Health and Exercise Sciences at UBC Okanagan put it simply: you put a piece of metal out in the rain it going to rust and that oxidation and that what canada goose outlet free radicals do. canadian goose jacket

uk canada goose outlet Dimitrov could well be talking about the RSS/BJP current campaign. It openly advocates furthering the agenda of neo liberal economic reforms and, in the bargain, get the approval of international finance capital. Notwithstanding its opposition to some reforms like FDI in retail trade (which it considered when it led the NDA government earlier) it is already advocating enlarging the areas for the entry of FDI. uk canada goose outlet

canada goose uk shop The documents raise renewed questions for British regulators. Last year, following a joint investigation with the British canada goose outlet jackets Medical Journal, The Daily Telegraph revealed that the health of British patients was being potentially put at risk by European regulators who were prepared canada goose outlet black friday to license potentially dangerous medical implants for sale in this country. They included metal on metal implants manufactured to the same specifications as the Johnson product.. canada goose uk shop

Canada Goose online Elegant and sophisticated: the hotel interiors form a blend of classic and modern touches, from the grand spiral staircase and marble floors to the signature Peacock Alley lounge. The giant metal gate in the lobby pays homage to the towering facade of the flagship Waldorf Astoria New York. All canada goose outlet new york city 232 rooms canada goose factory outlet and suites have floor to ceiling windows and views of canada goose outlet in usa the Berlin Zoological Garden. Canada https://www.unicorndesigns.ca canada goose outlet Goose online

canada goose coats on sale Every human body is different and responds differently to different foods. Some people thrive on a high fat diet; others need a moderate amount of fat; and still goose outlet canada others do well with lower fat intake. In my experience, most people do well eating more fat, especially diabetics. canada goose coats on sale

Canada Goose Jackets Anything to do with the frame of a vehicle, canada goose outlet online uk roll cages or any integral safety component on a car should be done by a canada goose outlet store uk qualified welder/mechanic unless you have a VERY good insurance policy. See the above section, if you don know, take it to someone and find out. As canada goose outlet canada much as we are able to help, we are anonymous strangers who you have no recourse against if something goes wrong. Canada Goose Jackets

cheap Canada Goose Segregation, poverty and the policies that give rise to these outcomes have long been contentious. Uneven development is not the result of inevitable or natural events or the outcome of free market forces. Resolution of the Barry Farm disputes will be no exception. cheap Canada Goose

uk canada goose “We were looking for a large property and we found that here. When I moved to Kemp Mill in canada goose outlet sale the late 1980s my daughter was 1. Now we have a number of [neighborhood] kids who’ve grown up and have bought properties from their parents. The rival sibling is a stereotype, and one we have for a reason. But I would be surprised canada goose outlet parka if that was the only thing driving his actions or the only factor in how he related to Sirius. I be canada goose outlet shop inrerested to know his train of official canada goose outlet thought along the way, going from the little brother, maybe the tag along, to the competitor, through losing Sirius (or Sirius losing him), then becoming a Death Eater, realizing what he had really signed up for, and realizing canada goose outlet toronto factory what he felt he had to do uk canada goose.