Sơn Tinh

Tôi nghe kể chuyện thánh Sơn Tinh
Hiếu thuận cảm thiên tỏ nghĩa tình
Hắc Thủy ước thư khơi nước lũ
Trường Sa thần trượng cứu dân sinh
Động Đình rẽ sóng thâm giao kết
Tản Lĩnh xuất quân phá Thục binh
Nối dòng Sùng Lạc ngàn năm sáng
Miếu điện nguy nga thượng tối linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s