Nước Việt Thường

Tôi viết bài thơ nước Việt Thường
Cống chim trĩ trắng thủa Hùng Vương
Ba lần sứ dịch vào kinh Cảo
Một tuế xuôi dòng Lâm Ấp hương
Đất mới khai hoang khi Hậu Hạ
Chu Công gặp mặt chốn Văn Lang
Biền xa chỉ hướng thăm Tề Lỗ
Sóng biển Phù Nam nhắc chuyện trường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s