Thơ Đường

Thơ Đường ai biết có từ đâu
Là của Việt Nam hay của Tàu?
Bằng trắc thanh âm reo tựa nhạc
Ngôn vần câu chữ khéo thay nhau
Hồn thơ Đỗ Phủ như còn mãi
Vận nước Lý Uyên trải dãi dầu
Vạn vật xoay vần trong quá khứ
Chén trà nay bữa ngẫm nông sâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s