Thăng Long cảm

Ngút nhìn hào khí đất Thăng Long
Tiếng trống ngàn xưa giục giã lòng
Lạc Ấp trăm voi chầu phục Chủ
Đông Quan muôn ngựa tiến theo Ông
Dời đô hạ chiếu hưng rồng phượng
Giết giặc lập thề vọng núi sông
Hùng tráng cơ đồ dân Bách Việt
Vầng dương sáng rọi mảnh trời Đông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s