Phù Đổng Thiên Vương

Tôi nghe kể chuyện Đức Thiên Vương
Ba tuổi nằm không rời khỏi giường
Bỗng chợt nghe loa tìm tướng giỏi
Bật dậy đòi ra chốn chiến trường.

Từ làng Phù Đổng đất Vũ Ninh
Ngựa sắt vung roi buổi xuất chinh
Theo vua Cơ Phát đi diệt Trụ
Lửa hồng chiếu đỏ ánh bình minh.

Trống đồng trước trận tiếng vang ngân
Ngựa Gióng xông pha phá tướng Ân
Roi gẫy, nhổ tre làm vũ khí
Đầu thù quật xuống, giặc tan thân.

Dựng nước có công diệt giặc thù
Hộ quốc nên nghiệp một nhà Chu
Danh chấn Trung Hoa, lừng bốn cõi
Về trời tiếng để mãi ngàn thu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s