Hùng Trịnh

Mở nhà Hiếu lên ngôi Nam Đế
Triều mười sáu Hùng Trịnh Hưng Lang
Vạn Xuân tên nước vẻ vang
Hai trăm năm một trang vàng chép ghi.
Công lập quốc phân chia vương tước
Sở Hồ Nam Hàn Tín lãnh phong
Bành Việt ra chốn đất Long
Vương Anh Bố ở phía Nam sông Hoài.
Cáo mưu phản đất đai thu lại
Khó lường thay lòng dạ quân vương
Hứng ca này lúc qui hương
“Phong khởi hề Vân phi dương” khải hoàn.
Dẹp Hung Nô tiến sang dặm Bắc
Mở tầm nhìn đi sứ phương Tây
Giao thương tơ lụa, ngà voi
Lấy đạo Khổng để sáng soi quốc hồn.
Kế tiếp nhau Cao, Văn, Vũ Đế
Mười ba đời xiết kể thời gian
Một triều đại thật huy hoàng
Lưu danh sử sách, mở mang bốn bề.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s