Kinh giỗ Quốc tổ Hùng Vương

Bản kinh chép trong Kinh nghi lễ của Tổ Tiên Chính Giáo Đại Đạo Sinh Tồn, một tôn giáo hình thành ở vùng Nam Tây Nguyên vào khoảng những năm 1960-1970 và vẫn còn tồn tại đến nay.

Trước Ngọc-Bệ Hồn-thiêng Tổ-Quốc
Khói hương linh phảng-phất trời Nam
Mây tuôn như dệt gấm vàng
Gió lồng bóng nguyệt vẻ càng thiên-nhiên
Nhớ nguồn-gốc Tổ-Tiên khai sáng
Đức Thần-Nông chiếu rạng phương Đông
Đế-Minh ngự giá bệ rồng
Truyền ngôi Lộc-tục nối giòng Nam-phương
Hiệu Xích-Quỷ Kinh-Dương-Vương quốc
Ly Tả-phù, Hữu bật Quỹ-Tinh
Xích-đạo hỏa vượng Thổ sinh
Da vàng máu đỏ trị bình khai nguyên
Lò tạo-hóa khí thiêng sáng-tạo
Máy âm-dương Đại-Đạo hoằng-khai
Rồng-Tiên chung đúc bầu-thai
Giống-nòi Hồng-lạc sáng khai lưu-truyền
Lạc-long-Quân đăng miền Thượng-giới
Cảnh Bồng-lai lui tới tháng ngày
Đền-Rồng Phượng-các chim ca
Rượu bầu thơ túi bốn mùa thiên nhiên
Mẹ Âu-cơ đăng miền tiên-cảnh
Động-đình-hồ ngự-đảnh cung mây
Xe-loan hạc-giá Đông, Tây
Sớm non chiều bể vui vầy thiên-hương
Truyền nhị-thập HÙNG-VƯƠNG tổ-phụ
Khai giang-sơn làm chủ trời Nam
Văn-lang Quốc-Hiệu Hồng-Bàng
Phong-châu đất Tổ thiên-bang trị vì
Núi Ngũ-lĩnh đến thì sông Mã
Ải phân mao hai ngã Bắc Nam
Trường-Sơn một giải núi Lam
Hương-sơn thạch-động thiên-hàm sử kinh
Thành Cổ-loa uy-linh vạn-cổ
Sông Nhị-Hà thủy lộ triều đông
Nam-hải tỏa ánh dương hồng
Hát-giang in bóng con Rồng cháu Tiên
Đất Thanh-hóa Tản-viên Tam-điệp
Hà-nội thành Vạn-Kiếp Thăng-long
Bút Tiên ghi-tạc những dòng
Son Thần in dấu lưu trong sử vàng
Ân TỔ-TIÊN mở đàng khai lối
Máu anh-hùng quyết đổi non sông
Trải bao bão-tố gió-giông
Cuộc đời thay đổi máu hồng chẳng phai
Trước miệng cọp không nài nguy-khốn
Trên nghìn năm Bắc cẩu xâm lăng
Trời Nam sóng dậy đất bằng
Bốn lần Bắc thuộc hung-hăng bạo-cường
Hán, Ngô, Tấn, Tề, Lương, đô-hộ
Tùy, Minh, Đường, Mông-cổ sài-lang
Đồng-trụ ghi dấu bạo-tàn
Cố diệt Giao-Chỉ Hán-bang hóa nòi
Dân lên rừng tìm ngà voi ngọc rết,
Xuống biển mò kiếm hết ngọc trai
Hận-thù chẳng biết kêu ai
Nằm gai nếm mật dồi-mài trí kiên
Phất Long-Kỳ chiêu Hiền triệu Thánh
Tuốt gươm thiêng vung cánh tay thần
Nam bình Lâm-ấp (Chiêm) Chân Lạp (Tần)
Mở bờ cõi bước chân Nam tiến
Khai sơn-hà vượt biển đèo cao
Nắng mưa sương-gió thét-gào
Sơn-hà một gánh đồng-bào hai vai
Bao anh-kiệt tài trai vùng vẫy
Bốn phương trời lừng-lẫy xông-pha
Một vai gánh-vác sơn hà
Một vai gánh nghĩa tình nhà Hiếu-Trung
Nữ anh hùng tay vung Thần-kiếm
Chém kình-ngư nguy hiểm không nao
Má-hồng mang giáp chiến-bào
Tình nhà, nợ nước ai nào thua ai?
Chẳng hổ mặt trai tài gái sắc
Bắc, Trung, Nam rõ mặt anh-hùng
Hận thù chẳng đội trời chung
Giữ-gìn Sông Núi Tổ-Hùng ghi sâu
Ơn Tổ-Quốc ngọn rau tấc đất
Nghĩa Đồng-bào gia-thất quê-hương
Cùng chung giọt máu tình thương
Da vàng máu đỏ Hùng-Vương Lạc-Hồng
Trước Ngọc-Bệ Tiên-Rồng Tổ-Việt
Toàn Quốc-Dân khẩn-thiết kính dâng
Tâm thành Hiếu-niệm Tiền-Nhân
Tri-ân Tổ-Quốc Tiên, Thần Anh-Linh
Hồn Sông Núi oai linh chứng-giám
Quốc-Tổ-Hùng thiêng cảm chứng tri
Long-Thần Hộ-Pháp Thiên-uy
Thần-Hoàng Bổn-Thổ Hộ-Trì Quốc-Dân.

Một ban thờ theo nghi lễ của Tổ Tiên Chính Giáo Đại Đạo Sinh Tồn ở Đăk Lăk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s