Văn tế Thánh tổ Hùng Vương

IMG_1091

Văn tế của làng Trẹo, thôn Triệu Phú, Hy Cương, Phú Thọ. Làng này thờ các vua Hùng trên đền Trung của núi Nghĩa Lĩnh. Văn tế dùng cho ngày 1 tháng 8 âm lịch.

Cung duy Thánh vương
Nhật nguyệt chung quang, càn khôn dựng tú.
Thiên khải Viêm Bang, sơ đầu Thánh tổ.
Trị quốc an dân, kiến nghi xã tắc.
Thiết lập kỷ cương, bảo vệ sơn hà.
Lịch kiến quốc tự Xích Quỷ, Nam Giao, chí Văn Lang kế tục.
Chí kim sơn hà thượng thử, chư di tích đắc bảo tồn Nghĩa Lĩnh sơn thượng.
Bách tính tử tôn, nhật thiêm đa thịnh vượng.
Dân phú quốc cường, địa bàn thiêm quảng đại.
Hùng Thị thập bát thế tương truyền di dân hương hỏa tôn phụng tổ tiên.
Bảo toàn di tích, bảo vệ giang sơn
Dân tư di chúc, thực hiện ngôn truyền, thiên vạn niên bất dịch.
Đệ niên dĩ kỳ trại vi lệ.
Thích trị thu thiên, nhật phùng sơ nhất.
Nhân Vương tổ thân chinh thám vấn chư phương thắng trận.
Dân hân hoan tác tịch nghinh Vương, bài loan nghinh giá.
Xướng ca vi lạc, phụng sự thánh vương.
Lai nhật quân thần thượng lộ.
Dân hoan hỉ hợp đồng tái tịch.
Kim nhật cáo lễ, kỳ phúc kỳ an
Kỳ ủng hộ nhân khang vật thịnh.
Thiên hạ thái bình, thiên tĩnh hải trừng.
Phù hộ đồng điền phong đăng hòa cốc
Chư nhân đắc an khang trường thọ.
Tư Thánh tổ công ân thiên hải
Tử tôn nguyện vạn đại bất vong.

Thực lại
Thánh vương phù trì chi đại đức dã !

Nho văn:

恭惟聖王
日月鍾光,乾坤孕秀
天啟炎邦,初頭聖祖
治國安民,建宜社稷
設立紀綱,保衛山河。
歷建國自赤鬼,南交,至文郎繼續。
至金山河尚此,諸遺跡得保存義嶺山上。
百姓子孫,日添多盛旺。
民富國彊,地盤添廣大。
雄氏十八世相傳貽民香火尊奉祖先。
保全遺跡,保衛江山
民思貽囑,寔現言傳,千萬年不易。
遞年以祈賽為例。
適值秋天,日逢初一。
因王祖親征探問諸方勝陣。
民訢歡作席迎王,排鵉迎駕。
唱歌為樂,奉事聖王。
來日君臣上路。
民歡喜合仝再席。
今日告禮,祈福祈安
祈擁護人康勿盛。
天下太平,天靜海澄。
扶護同田丯登和穀
諸人得安康長壽。
思聖祖功恩天海
子孫願萬代不忘。
寔賴
聖王扶持之大德也!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s