Trưng Triệu

Tôi viết bài thơ kể chuyện xưa
Đất nước lầm than dưới ách thù
Rên xiết dân đen đời nô lệ
Điêu tàn non nước biết bao thu.

Đầu voi Trưng nữ phất cờ vàng
Chị em khí phách thật hiên ngang
Một tiếng hô vang cùng bảy quận
Quyết dẹp giặc thù, phục giang san.

Dư sáu mươi thành thắng thu về
Áo mũ lên ngôi trọn câu thề
Sơn hà một dải không Hán tướng
Trời đất yên bình khắp chốn quê.

Xót thương hai vị lúc yên hà
Nghiệp lớn chưa tròn đã đi xa
Vó ngựa giặc Mông ầm kéo đến
Đất bằng lại nổi trận can qua.

Đồng trụ chia phân chốn Cửu Chân
Sống nên lương tướng, tử nên thần
Đô Dương ngăn Mã phương Nam tiến
Để tiếp Triệu Trinh dựng Tây quân.

Nối nghiệp anh hùng các nữ vương
Đông Ngô, Tây Thục vững phong cương
Hợp sức phá Tào nên chiến thắng
Máu thù nhuốm đỏ nước sông Đường.

Buồn cho con cháu giống Lạc Hồng,
Cha ông bất khuất giữ non sông
Thác xuống tuyền đài còn ôm hận
Bởi sử nghìn năm có biến không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s