Phùng Hưng

Tôi nghe kể chuyện đức Phùng Hưng
Đường Lâm nghĩa dũng phất cờ hồng
Tiếp vận Mai Hoàng nêu chính khí
Phá Đường, Nam quốc tỏ phong công.

Nối bước tiền nhân diệt Lục Lâm
Tộc Mường, tộc Thái nổi phong vân
Mông Lễ thịnh hưng dòng rồng phượng
Đế truyền nghiệp lớn mấy trăm năm.

Lăng mộ nghìn thu cỏ biếc xanh
Trong thơ trong đá ẩn tinh anh
Ngưỡng như cha mẹ, thần thượng đẳng
Hiển linh hộ quốc mãi lưu danh.

Văn nhân góp ý:
Đại Mông và Đại Lễ là tên gọi khác của nước Nam Châu (Chiếu).
– Mông là ký âm Hán văn sai của từ Mường phiên thiết là Minh Đường, căn cứ vào tên gọi thì đây thực sự là 1 nước của người Việt sắc tộc Mường.
– Lễ là biến âm của Lỗ, nước vua Chu phong cho Chu công thời Xuân thu – Chiến quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s