Bồ cu bồ các

Bài đồng dao Việt Nam được Tô Hoài ghi trong truyện Mực tàu giấy bản:
Bồ cu bồ các
Tha rác lên cây
Gió đánh lung lay
Là vua Cao Tổ
Những người mặt rỗ
Là chú Tiêu Hà
Tính toán chẳng ra
Là thím Lý Bí
Những người vô ý
Là chị Hoắc Quang
Ăn no chạy quàng
Là ngươi Tào Tháo
Đánh bạc cố áo
Là anh Trần Bình
Cái bụng tày thình
Là ông Lưu Bị.

Trong bài trên kể từ Cao Tổ (Lưu Bang), Tiêu Hà, Trần Bình, Hoắc Quang, Tào Tháo, Lưu Bị đều là các vị vua, các vị văn thần thời Hán. Thế nhưng lại có “thím Lý Bí” của sử Việt bỗng nhiên ở đâu “lạc” vào bài đồng dao này. Lý Bí cũng là thời Hán chăng?

Không hiểu bài đồng dao này muốn nói lên điều gì. Tại sao lại pha lẫn sử Hán và sử Việt trong một bài đồng dao rất Việt Nam như vậy? Liệu có phải bài đồng dao muốn nhắc nhở chúng ta … lịch sử Việt đã bị “bồ cu bồ các tha rác” vào hay không? Sử Việt đã bị phủ đầy “rác”, làm người ta không còn nhận ra chân tướng sự thật, một sự thật đầy huy hoàng của quá khứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s