Cổ Loa thành

Tôi nghe kể chuyện Cổ Loa Thành
Âu Lạc, Phong Khê chép sử xanh
Tùng bách Chiêu lăng lưu tích cũ
Sơn hà Thục quốc rạng thanh danh
Trời Tây thiên tử oai linh trấn
Đông Hải thánh thần thác gửi hình
Dẫu mất nỏ thiêng, sông núi đó
Ngàn thu cây tỏa bóng yên lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s