Thần thoại

Lúc sơ khai chưa phân trời đất
Từ hư vô Bản Cả hiện lên
Múa rìu sáng thế mà nên
Hỗn mang bổ vỡ, thủy nguyên khởi đầu.
Chất nặng đục chìm sâu thành Lạc
Khí nhẹ bay tụ tán thành Hà
Cùng trời cùng đất sinh ra
Đội trời đạp đất chúng ta – Con người.
Lấy lửa trời xua màn đêm giá
Biết nghĩ suy dùng đá thay tay
Tiếng nói xuất hiện từ đây
Tựu Nhân hai chữ mà đầy triệu năm.
Danh Vũ Võng tiếp thời thần thoại
Đất có vua thoát cảnh bầy đàn
Cộng đồng đẽo đá, lưới đan
Xuống sông bắt cá, lên ngàn săn muông.
Dựng cọc tre mà trông bóng nắng
Đế họ Sào đã nắm không, thời
Tre to mọc ở mấy nơi?
Cây nêu còn tục, rõ trời phương Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s