Hùng Chiêu

Mổ bụng chú Ác Lai tàn bạo
Thánh đức dày Tây Bá Cơ Xương
Dĩu Lý tác Dịch phi thường
Sáu mươi tư quẻ rọi đường đi lên
Dựng nghiệp lớn xây nền văn hiến
An Dương Vương đánh chiếm nước Sùng
Cơ trời Âu – Lạc nên chung
Quốc Tiên Lang mở triều Hùng mười hai
Ngàn năm chẳng nhạt phai dòng máu
Chu Văn Vương con cháu Hiên Viên
Thiên di dấu tích còn nguyên
Lang Liêu, Cổ Thục một miền Vân Nam
Nước muôn dặm Văn Lang một mối
Chọn đô thành đóng cõi Châu Phong
Hai bề Xuyên Thục, biển Đông
Trên Hồ Nam, dưới Hồ Tôn rõ ràng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s