Lý Bôn

Tôi nghe kể chuyện vua Lý Bôn
Kháng Tần khởi nghĩa chốn hương thôn
Châu Phong, đất Bái hưng nghiệp lớn
Cờ đỏ, chém xà tiếng trống dồn.

Dùng người thu phục được nhân tâm
Trương Lương, Hàn Tín theo xưng thần
Sức yếu tranh hùng cùng Hạng Vũ
Phân định Hơn – Suy cốt ở dân.

Nam Đế hiệu xưng Hùng Trịnh Vương
Vạn Xuân mở nước, “vân phi dương”
Huy hoàng trang sử một triều Hiếu
Mấy trăm năm lẻ thật phi thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s